This property is currently not available.
SOLD

नयागाउँ बुटवल, रुपन्देही, नेपालमा दश धुर जग्गा बिक्रीमा उपलब्ध छ। यस भूमिमा बीस हात मोहोडा छ र चालीस हात पीछाड … More info

Land Area 10 dhur Distance From Main Road 50 meters Facing Towards West
Land Area 10 dhur